Viridis
Članovi
Šumarski fakultet

Osnovan 1898. godine i jedina je visokoškolska institucija u RH  Hrvatskoj koja ustrojava i izvodi sveučilišne i stručne studije te znanstveni i stručni rad u znanstvenom području biotehničkih znanosti, u znanstvenom polju šumarstva i u znanstvenom polju drvne tehnologije. Poslovanje Fakulteta odvija se u svim segmentima u skladu s prestižnim certifikatom EN ISO 9001:2008, moderni studijski programi usklađeni su sa zahtjevima Bolonjskog procesa, znanstveno-nastavne i stručne aktivnosti odvijaju se prema europskim ESG standardima a laboratoriji su akreditirani sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025.


Kontakt

Šumarski fakultet
Svetošimunska 25
10002 Zagreb

tel: 01 235 2555
fax: 01 231 8616

dekanat@sumfak.hr
www.sumfak.unizg.hr


Lokacija

21.01.2011.